FLORYSTA

Florysta projektuje i wykonuje dekoracje roślinne, wykorzystując aktualne trendy florystyczne oraz prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych.W tym zawodzie przydatna jest umiejętność korzystania z technologii informacyjnych. Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.
Florysta znajdzie pracę w kwiaciarniach, firmach florystycznych, w firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, organizujących imprezy targowe i wystawiennicze, hotelach.

KUCHARZ Z PODSTAWAMI DIETETYKI

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych. Znajomość podstaw dietetyki umożliwia komponowanie posiłków i diet o obniżonej kaloryczności i pomocnych przy leczeniu różnych chorób dietozależnych. Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz
nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Zadania operatora obejmują:
• przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją techniczną,przygotowanie narzędzi),
• ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
• mocowanie obrabianych przedmiotów,
• uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
• wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służbkonserwatorsko-remontowych,
• obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
• utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny, to zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny, to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposaża słuchacza w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

Sprzedawca

Sprzedawca nabywa umiejętności sprzedaży produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).
Zadania zawodowe:
• organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty;
• przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;
• informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
• pomoc nabywcy przy wyborze produktu;
• sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
• inkasowanie należności za sprzedane produkty;
• dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
• załatwianie reklamacji zakupionych towarów;
• przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach;
• współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
• współpraca w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
• informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
• zawieranie transakcji sprzedaży;
• sporządzanie faktur za towary;
• przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży;
• zabezpieczanie punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Dodatkowe zadania zawodowe:
• przygotowywanie pokazów, demonstracja sposobu użytkowania oferowanego produktu;
• pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży;
• prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Ślusarz

Ślusarze wykonują, montują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz naprawiają i konserwują sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery i metalowe ogrodzenia. Wykonują modele odlewnicze oraz trasują powierzchnie półwyrobów, części maszyn i elementy konstrukcji.
Zadania ślusarza obejmują:
• wykonywanie i naprawianie narzędzi skrawających;
• montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie narzędzi skrawających jak: głowice frezowe, narzędzia zespolone do obróbki otworów oraz narzędzia specjalistyczne do pracy na obrabiarkach zespołowych czy automatycznych liniach obrabiarkowych;
• montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie uchwytów i przyrządów do obrabiarek skrawających;
• wykonywanie ozdobnej galanterii metalowej;
• naprawianie i konserwowanie sprzętu gospodarstwa domowego, zamków, rowerów i metalowych ogrodzeń;
• wykonywanie modeli odlewniczych na podstawie rysunków tych modeli lub rysunków odlewów.
Miejscem pracy są:
• firmy i warsztaty usługowe,
• zakłady przemysłowe,
• stacje obsługowo-naprawcze samochodów.
Słuchacz zdobywa wiedzę:
• z zakresu przetwórstwa metali
• o metalach nieżelaznych, żelaznych i ich stopach, materiałach zastępczych i pomocniczych
• o budowie, działaniu i użytkowaniu maszyn i urządzeń pomocniczych, niezbędnych w pracy ślusarza
• o dokumentacji technologicznej obróbki i montażu
• znajomość czytania rysunku zawodowego, szkicowania odręcznego prostych elementów maszyn.

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect