Ważne informacje!!!
W dniu 30.09.2017 r. upływa termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych.
Deklaracje ostateczne składamy
do dnia 7.02.2018 r.


Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
1. W części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
2. W części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
3. W części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
a. biologia 10
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
k. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

4. Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej na poziomie rozszerzonym.
5. W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
7. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki wykorzystuje się Wybrane wzory matematyczne, a do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki – Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Publikacje zapewnia zdającym szkoła. Można je również pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
8. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej oprócz arkuszy wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.
9. Zdający przystępuje do części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył.
10. Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na egzamin z jednego lub więcej przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu.
11. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły w określonych poniżej terminach.

12. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

13. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją:
a. do 30 września 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A i B w tabeli powyżej (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 roku)
b. do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt C, D, E, F i G w tabeli powyżej.

TERMIN DODATKOWY
14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2018 r.).
15. Wniosek, o którym mowa w pkt 14, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Termin poprawkowy.
16. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
16. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 13 lipca 2018 r.
17. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.
18. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 21–22 sierpnia 2018 r.

facebook_page_plugin

Zmiana języka

Online

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2018 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect