loga e1494850149630

P1170575

W dniu 7 sierpnia 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26- 0007/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26- 0007/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem
Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

P1170582

Całkowita wartość Projektu wynosi – 2 789 482,79 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 075 045,84 PLN. Zakres projektu obejmuje: modernizację: wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, bieżni z nawierzchnią poliuretanową, warsztatów szkolnych, budynku dydaktyczno-żywieniowego, bazy dydaktycznej – segmentu dydaktycznego oraz zaplecza segmentu sportowego wraz z dostawami warsztatowymi, dostawami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

30 sierpnia 2017r została podpisana umowa na modernizację budynku Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. Inwestycje zrealizuje wyłoniona w przetargu firma MIWAX z Tarnobrzega. (czytaj więcej)

W środę - 20 września 2017r została podpisana umowa na wykonanie boiska, bieżni i oświetlenia przy Zespole Szkół im Marii Skłodowskiej - Curie. Inwestycja ma kosztować prawie pół miliona złotych, a zrealizuje ją wyłoniona w przetargu firma ADA - LIGHT z Gostynina.(czytaj więcej) 

 

f

loga e1494850149630

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Numer i nazwa Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IŻ RPSW

Numer naboru: RPSW.08.05.01-IZ.00- 26-033/16

Tytuł projektu: W Ożarowie kształcimy zawodowo

Okres realizacji projektu: 2016-09- 01 - 2018-08- 31
Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Typ operacji w ramach naboru:
-Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem
projektowym.,
-Realizacja kompleksowychprogramów doradztwa zawodowego (oparta na
współpracy różnych instytucji).
-Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.,
-Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów/słuchaczy
szkół/placówek kształcenia zawodowego.,
-Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako
część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

 

WM2

W ramach projektu „NOWOCZESNA SZOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION” uczniowie klasy II i III Technikum Informatycznego pod opieką nauczycieli Marka Terczaka i Jerzego Nowaka wzięli udział w kursie doradztwa zawodowego. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej w dniach 9-10 listopada 2016r. z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy grupowej i aktywizacji. Uczniowie szukali własnej ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji

nsnr

Tytuł projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”
Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.
Instytucje zaangażowane w realizację projektu:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - LEWIATAN,
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - CKP,
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ŚCDN
Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.09.2018
Dofinansowanie: 10 945 828,09 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU.