Konferencją podsumowującą zakończyła się realizacja projektu "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej". Wartość projektu to: 3 097 379,27 zł. W wyniku projektu wyremontowne zostały pomieszczenia szkoły, zakupiono wyposazenie dydaktyczne, wybudowano boisko wielofunkcyjne. Nasza szkoła zyskała nowe oblicze.

Oto materiały podsumowujące ten ważny projekt:

 

podsumowanie projektu

fNumer i nazwa Osi priorytetowej: Aktywizacja Społeczna Osób Starszych – projekt MPiPS
Numer i nazwa Działania: ASOS 2015
Numer i naboru: 9195/ASOS/2015
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tytuł projektu: Aktywny Senior –kompleksowy program aktywizacji społecznej osób w wieku 60+ w powiecie opatowskim.
Okres realizacji projektu: 2015-03-01 do 2015-12-31
Zakres interwencji (dominujący):
Zajęcia edukacyjne, szkoleniowe, sprawnościowe i rehabilitacyjne dla osób w wieku 60+ dla 160 osób.
Bank Czasu czyli strona WWW z ogłoszeniami wspomagającymi funkcjonowanie seniorów.
Typ operacji w ramach naboru:
• Działania edukacyjno – sprawnościowe (choreoterapia, aquaaerobik, nornic wal king)
• Działania edukacyjne (warsztaty edukacyjne, artterapia, warsztaty kulinarne, nornic wal king)
• Stworzony został Bank Czasu, efektywny i skuteczny mechanizm wzajemnego wspierania się osób starszych w zakresie rozwiązywania problemów osobistych.
• Podniesiona została wiedza 66 osób z zakresu zagadnień przydatnych w funkcjonowaniu w nowoczesnym społeczeństwie,
Partnerzy w projekcie:
• Stowarzyszenie Na Rzez Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
Wartość projektu:
Całkowita: 173 250,00
Dofinansowanie: 155 100,00
Wkład własny: 0
Crossfinanscing: 40 000,00

fNumer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer i naboru: 2/1/9.2/POKL/2011
Instytucja: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Tytuł projektu: Nasza Szkoła – Naszą Drogą Do Kariery…
Okres realizacji projektu: 2011-09-01 do 2013-08-31
Zakres interwencji (dominujący):
Poprawa sytuacji uczniów na rynku pracy, zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia oraz poprawa zdawalności egzaminu maturalnego przez grupę 120 uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie do końca 2013 r.
Typ operacji w ramach naboru:
• Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 90 uczniów w okresie od 09.11r do 0.8.13r. (szkolenia spawalnicze, obsługi AutuCADa, obsługi SolidWORKSa, obsługa obrabiarek CNC, Obsługa magazynowa firmy, obsługa i eksploatacja sieci teleinformatycznych)
• Nabycie nowych uprawnień przez uczniów ZS Ożarów (certyfikaty MAG, MMA TIG, obsługa wózków podnośnikowych – Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego, uprawnienia Sep 1kV)
• Staże dla 90 uczniów w firmach regionu.

Partnerzy w projekcie:
• Powiat Opatowski
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
Wartość projektu:
Całkowita: 906 260,00
Dofinansowanie: 770 410,00
Wkład własny: 135 850,00
Crossfinanscing: 89 350,00

fNumer i nazwa Osi priorytetowej: III Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer i naboru: 1/POKL/3.5/2012
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim.

Okres realizacji projektu: 2013-09- 01 - 2015-06- 30
Zakres interwencji (dominujący):
Podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w 35 szkołach/przedszkolach na terenie
powiatu. 17 szk. Podstawowych, 9 Gimnazjów, 6 szk. Ponadgimnazjalnych, i 3 przedszkola.
Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z terenu powiatu opatowskiego
(23 dyrektorów, 602 nauczycieli)
Liczba sieci współpracy utworzona w ramach projektu (7 sieci tematycznych, np. sieć matematyków)
Typ operacji w ramach naboru:
- Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania
- Przeprowadzenie procesu wspomagania w placówkach
- Prowadzenie lokalnych sieci współpracy w placówkach

Partnerzy w projekcie:
- Powiat Opatowski
- ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

Wartość projektu:
Całkowita: 1 485 593,2
Dofinansowanie: 1 485 593,2
Wkład własny: 0
Crossfinanscing: 36 700,00

f

loga e1494850149630

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Numer i nazwa Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IŻ RPSW

Numer naboru: RPSW.08.05.01-IZ.00- 26-033/16

Tytuł projektu: W Ożarowie kształcimy zawodowo

Okres realizacji projektu: 2016-09- 01 - 2018-08- 31
Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Typ operacji w ramach naboru:
-Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem
projektowym.,
-Realizacja kompleksowychprogramów doradztwa zawodowego (oparta na
współpracy różnych instytucji).
-Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.,
-Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów/słuchaczy
szkół/placówek kształcenia zawodowego.,
-Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako
część projektów wspierających kształcenie zawodowe.