Szkoła zawodowa

Szkoły zawodowe

Elektromechanik

Operator obrabiarek skrawających

Klasa wielozawodowa


Elektromechanik: numer cyfrowy zawodu 741201.

Okres nauki: 3 lata.

Podbudowa: gimnazjum.

Forma: szkoła dzienna dla młodzieży

1.Charakterystyka kierunku:

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo -ruchowa.

2.Kwalifikacje zgodnie z podstawą programową:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

3.Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwent może kontynuować naukę w dwuletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji E.7 oraz dodatkowo kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektryk, aby zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik lub elektryk, słuchacz powinien posiadać wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczej, po potwierdzeniu kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i dodatkowo E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego słuchacz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk.

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w:

-przedsiębiorstwach przemysłowych,
-przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
-innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.
Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę

Zadania zawodowe – umiejętności:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


-montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
-oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
-montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

elektrotechnika i elektronika,
urządzenia i aparaty elektryczne,
maszyny elektryczne,
działalność gospodarcza w branży elektrycznej,
język obcy w branży elektrycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

pomiary elektryczne i elektroniczne – pracownia,
montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne,
montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne.


4.Wyposażenie.

Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w:

-pracowni elektrotechniki i elektroniki,
-pracowni montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
-Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, maszyny i urządzenia oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem specjalistycznym do symulacji obwodów elektrycznych i wymaganym oprogramowaniem biurowym.


Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Uczeń potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności podczas egzaminu z kwalifikacji:

M .19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Stanowiska pracy potencjalnego zatrudnienia

operator maszyn skrawających konwencjonalnych,
operator maszyn sterowanych numerycznie,
operator maszyn do ciecia plazmowego, laserowego i cięcia wodnego stali,
operator elektro-drążarek i grawerek


Klasa wielozawodowa

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Szkoła przyjmuje wówczas ucznia do klasy wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego.

Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę mogą otrzymywać wynagrodzenie. Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole średniej.