Technik elektryk

Technik elektryk

Opis zawodu:

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych elektryka znajduje się m.in. wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Do typowych zadań elektryka należy dobór i instalacja środków ochrony przeciwporażeniowej.
Od technika wymaga się umiejętności sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

elektryk

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych