Historia szkoły

Historia szkoły ma ścisły związek z budową i rozwojem Cementowni „Ożarów”. Sięga ona początku lat 80., a głównym jej zadaniem było przygotowanie wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb nowego zakładu. W dniu 1 września 1981 roku rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dwóch klasach o kierunkach: ślusarz spawacz i elektromechanik. Pierwsze trzy miesiące zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku administracyjnym Cementowni, ale już od 1 lutego 1982 r. w nowym budynku szkolnym. Zajęcia praktyczne prowadzone były nadal na terenie zakładu. W 1987 roku Cementownia „Ożarów” oddała do użytku warsztaty połączone z budynkiem szkolnym. W tym samym czasie uruchomiono również internat. W 1987 r. powstała pierwsza klasa technikum o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa oraz dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach: elektrycznej i elektronicznej. W następnych latach uruchomiono już dwie klasy technikum pięcioletniego i trzyletniego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Od 1990 roku szkoła przyzakładowa stała się placówką prowadzoną przez Kuratorium Oświaty. W następnych latach organem prowadzącym placówkę został Powiat Opatowski.

Najważniejsze fakty z historii szkoły:

1979 – rozpoczęcie budowy szkoły przyzakładowej jako zaplecza Cementowni „Ożarów”

1981 – rozpoczyna naukę pierwszy rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1982 – oddanie do użytku budynku dydaktycznego szkoły

1987 – utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych, gdyż do popularnej zawodówki dołącza pięcioletnie Technikum Elektryczne (o profilu elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa)

1987 – uruchomienie warsztatów szkolnych i internatu

1988-1989 – utworzenie dwóch pracowni elektronicznych i klasopracowni PO

1990 – od tej pory szkoła przyzakładowa staje się placówką prowadzoną przez Kuratora Oświaty

1991 – powstaje trzyletnie Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły zawodowej

1992 – szkołę opuszczają pierwsi maturzyści

1993 – budowa boiska asfaltowego, bieżni, skoczni w dal; utworzenie 6-stanowiskowej pracowni komputerowej

1994 – modernizacja węzła cieplnego (zautomatyzowanie); wymiana wymienników ciepła

1995-1996 – remont korytarzy szkolnych (położenie boazerii)

1996 – Technikum Elektryczne przekształca się w Technikum Elektroniczne (oprócz automatyki szkoła kształci w profilu elektronika ogólna)

1997 – remont sal lekcyjnych (wymiana podłóg, drzwi, malowanie); zakup nowych komputerów

1998 – modernizacja zaplecza socjalnego sali gimnastycznej

1999 – do ZSZ dołącza Liceum Techniczne (profil elektroniczny)

1999 – oddanie do użytku nowoczesnej pracowni audiowizualnej

2000 – w LT powstaje klasa o profilu ekonomiczno – administracyjnym

 

2000 – wymiana okien w budynku dydaktycznym szkoły; utworzenie 15-stanowiskowej pracowni komputerowej

2001 – otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

2001 – remont kapitalny dachu warsztatów szkolnych

2002 – Zespół Szkół Zawodowych staje się Zespołem Szkół, gdyż naukę rozpoczyna pierwszy rocznik Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Elektronicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie gimnazjum (po reformie systemu oświaty)

2002 – remont kapitalny sali gimnastycznej

2003 – utworzenie Centrum Informatycznego; pozyskanie z MENiS 15-stanowiskowej pracowni internetowej oraz komputerów do Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej

2004 – otwarcie Liceum Uzupełniającego dla absolwentów ZSZ

2004 – wymiana okien w internacie

2005 – pierwsza Nowa Matura, a od września rozpoczyna działalność Technikum Informatyczne

2005 – wymiana pokrycia dachowego na papę termoizolacyjną

2006 – remont łącznika w budynku szkolnym; utworzenie kolejnej pracowni komputerowej w ramach projektu EFS (15 stanowisk)

2006 – obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły- nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie – ufundowanie Sztandaru – wydanie książki

2009 – uruchomienie kształcenia w Technikum Mechatronicznym

2010 – budowa nowoczesnej kotłowni gazowej

2012 – rozpoczyna naukę klasa LO o profilu humanistyczno – lingwistycznym (uczniowie po nowej reformie programowej)

2013 – otwarcie klasy LO o profilu ratownictwo medyczne

2013 – termomodernizacja szkoły:

  • wymiana okien i drzwi
  • wymiana armatury centralnego ogrzewania
  • docieplenie ścian styropianem
  • wykonanie dachów z blachy
  • wymiana świetlików w budynku warsztatów szkolnych
  • wykonanie izolacji pionowej
  • wykonanie opaski wokół budynku
  • wykonanie chodników
  • wykonanie bramy głównej
  • renowacja parkietu w sali gimnastycznej

2016 – 2018 – realizacja projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.4.

Projekt obejmował: modernizację budynku szkoły – zmodernizowany został budynek warsztatów szkolnych, budynek dydaktyczno-żywieniowy, baza dydaktyczna, segment sportowy. W ramach projektu zakupione zostały maszyny, urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie warsztatów szkolnych, jak również sprzęt i oprogramowanie stanowiący wyposażenie pracowni informatycznej. Wartość projektu 3 097 379,27, w tym wartość dofinansowania 2 075 045,84 zł.

2018-2019 – ponowne uruchomienie internatu w naszej placówce.

Nasza szkoła przed remontem...

... i po remoncie!

Skip to content