Projekty zrealizowane

Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej.

Całkowita wartość Projektu wynosi – 2 789 482,79 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 075 045,84 PLN. Zakres projektu obejmuje: modernizację: wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, bieżni z nawierzchnią poliuretanową, warsztatów szkolnych, budynku dydaktyczno-żywieniowego, bazy dydaktycznej – segmentu dydaktycznego oraz zaplecza segmentu sportowego wraz z dostawami warsztatowymi, dostawami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Aktywny Senior –kompleksowy program aktywizacji społecznej osób w wieku 60+ w powiecie opatowskim.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Aktywizacja Społeczna Osób Starszych – projekt MPiPS
Numer i nazwa Działania: ASOS 2015
Numer i naboru: 9195/ASOS/2015
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tytuł projektu: Aktywny Senior –kompleksowy program aktywizacji społecznej osób w wieku 60+ w powiecie opatowskim.
Okres realizacji projektu: 2015-03-01 do 2015-12-31
Zakres interwencji (dominujący):
Zajęcia edukacyjne, szkoleniowe, sprawnościowe i rehabilitacyjne dla osób w wieku 60+ dla 160 osób.
Bank Czasu czyli strona WWW z ogłoszeniami wspomagającymi funkcjonowanie seniorów.
Typ operacji w ramach naboru:
• Działania edukacyjno – sprawnościowe (choreoterapia, aquaaerobik, nornic wal king)
• Działania edukacyjne (warsztaty edukacyjne, artterapia, warsztaty kulinarne, nornic wal king)
• Stworzony został Bank Czasu, efektywny i skuteczny mechanizm wzajemnego wspierania się osób starszych w zakresie rozwiązywania problemów osobistych.
• Podniesiona została wiedza 66 osób z zakresu zagadnień przydatnych w funkcjonowaniu w nowoczesnym społeczeństwie,
Partnerzy w projekcie:
• Stowarzyszenie Na Rzez Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
Wartość projektu:
Całkowita: 173 250,00
Dofinansowanie: 155 100,00
Wkład własny: 0
Crossfinanscing: 40 000,00

Nasza Szkoła – Naszą Drogą Do Kariery…

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer i naboru: 2/1/9.2/POKL/2011
Instytucja: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Tytuł projektu: Nasza Szkoła – Naszą Drogą Do Kariery…
Okres realizacji projektu: 2011-09-01 do 2013-08-31
Zakres interwencji (dominujący):
Poprawa sytuacji uczniów na rynku pracy, zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia oraz poprawa zdawalności egzaminu maturalnego przez grupę 120 uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie do końca 2013 r.
Typ operacji w ramach naboru:
• Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 90 uczniów w okresie od 09.11r do 0.8.13r. (szkolenia spawalnicze, obsługi AutuCADa, obsługi SolidWORKSa, obsługa obrabiarek CNC, Obsługa magazynowa firmy, obsługa i eksploatacja sieci teleinformatycznych)
• Nabycie nowych uprawnień przez uczniów ZS Ożarów (certyfikaty MAG, MMA TIG, obsługa wózków podnośnikowych – Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego, uprawnienia Sep 1kV)
• Staże dla 90 uczniów w firmach regionu.

Partnerzy w projekcie:
• Powiat Opatowski
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
Wartość projektu:
Całkowita: 906 260,00
Dofinansowanie: 770 410,00
Wkład własny: 135 850,00
Crossfinanscing: 89 350,00

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer i naboru: 1/POKL/3.5/2012
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim.

Okres realizacji projektu: 2013-09- 01 – 2015-06- 30
Zakres interwencji (dominujący):
Podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w 35 szkołach/przedszkolach na terenie
powiatu. 17 szk. Podstawowych, 9 Gimnazjów, 6 szk. Ponadgimnazjalnych, i 3 przedszkola.
Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z terenu powiatu opatowskiego
(23 dyrektorów, 602 nauczycieli)
Liczba sieci współpracy utworzona w ramach projektu (7 sieci tematycznych, np. sieć matematyków)
Typ operacji w ramach naboru:
– Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania
– Przeprowadzenie procesu wspomagania w placówkach
– Prowadzenie lokalnych sieci współpracy w placówkach

Partnerzy w projekcie:
– Powiat Opatowski
– ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

Wartość projektu:
Całkowita: 1 485 593,2
Dofinansowanie: 1 485 593,2
Wkład własny: 0
Crossfinanscing: 36 700,00

Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim.

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

 

Wnioskodawca (beneficjent): ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Realizacja projektu: 1 maja 2018 r. – 31 stycznia 2020 r.

Kwota dofinansowania: 1 001 122, 50 zł; wkład własny: 42 100, 00 zł.

 

Grantobiorca planuje objąć wsparciem wybranych uczniów klas technikalnych. Wsparciem objęte zostaną cztery grupy uczniów liczące po 10 osób z czterech typów szkół technicznych: mechatronicznego, informatycznego, hotelarskiego oraz pojazdów samochodowych.

Obecny model kształcenia obejmuje kształcenie w układzie przedmiotowym, tj. uczniowie uczęszczają na te same zajęcia ułożone w postaci planu lekcji w każdym tygodniu. Zajęcia realizowane są zgodnie z zapisami planu dydaktycznego, ułożonego przez każdego nauczyciela dla przedmiotu który wykłada. Plan dydaktyczny obejmuje jednostki lekcyjne wraz z odpowiadającym im zapisom podstawy programowej dla kształcenia w danym zawodzie. Przedmioty zawodowe podzielone są na dwie grupy: praktyczne(tzw. Pracownie lub laboratoria) i teoretyczne. Implementacja modelu kształcenia dualnego polegała będzie na takim zsynchronizowaniu w okresie trzech semestrów wrzesień 18r. do styczeń 20r. zajęć zawodowych, aby umożliwić uczniom praktyczną naukę zawodu/zrealizować podstawę kształcenia zawodowego w systemie dualnym u pracodawcy. W praktyce polegać to będzie na ulokowaniu zajęć praktycznych ponad 50% w jednym dniu tygodnia, wspólnym dla obu klas, tak aby zajęcia można realizować w zakładzie pracy. Spotkań takich będzie w ciągu trzech semestrów 47, każde 8 godzinne, bez dojazdu. Uczeń będzie zjawiał się w danym dniu tygodnia i pracował będzie w firmie, realizując jednocześnie zapisy podstawy programowej kształcenia w danym zwodzie. Uczniom firm zlokalizowanych poza siedzibami Lidera i Partnera nr 1, tj. Ożarowa i Opatowa zapewniony będzie dojazd do pracodawcy.

Projektu: Żłobek „u Skłodowskiej” w Ożarowie.

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim, w gminie Ożarów.

 

Wnioskodawcą (beneficjentem) projektu jest:

STOWAZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE.

Partner:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Realizacja projektu: 01.08.2017 – 31.07. 2019.

Kwota dofinansowania: 1 448 199, 43 zł; wkład własny: 259 100,00 zł.

Przeznaczenia żłobka: 25 dzieci do 3 lat. ( dwie grupy: 1 gr. 1-2 lata oraz 2 gr w wieku 2-3 lata)

 

Celem projektu jest zwiększanie poziomu aktywacji zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3. Utworzenie żłobka na terenie Gminy Ożarów stworzy możliwość powrotu do pracy osób, którzy do tej pory sprawowali opiekę na dzieckiem, a co za tym idzie zwiększy aktywność na rynku pracy i stworzy większe możliwości zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu zakłada się aż 90% osób powróci do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz ok. 90% osób nie zatrudnionych podejmie pracę dzięki zapewnieniu fachowej opieki na dziećmi przez żłobek.

 

Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim

Tytuł Projektu: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych pt. „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioskodawcą (beneficjentem) projektu jest:

STOWAZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

 

Partnerzy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Opatowskim,

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Realizacja projektu: 01.08.2017 – 31.07.2019

Wartość projektu: 1 979 652,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 827 652,00 zł, wkład własny: 152 000, 00 zł

 

Przeznaczenie: Celem projektu jest włączenie społeczne 230 osób zagrożonych ubóstwem, patologią i wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych na terenie powiatu opatowskiego, poprzez uruchomienie Klubu Seniora w Ożarowie oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt jest ściśle ukierunkowany na rozwiązywanie problemów społecznych na terenie  powiatu opatowskiego oraz ściśle związany z celem strategii  „EUROPA 2020” dotyczącym wyciągnięcia 20 mln osób z ubóstwa. Osoby takie potrzebują pomocy w radzeniu sobie z trudną życiową sytuacją, w której się znajdują. Ograniczenie skali ubóstwa głównie wśród dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych; rozwój aktywności i współpracy instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy społecznej i integracji społecznej.

Działania w ramach projektu:

  • Uruchomienie Klubu Seniora w Ożarowie ( czynny poniedziałek – piątek w godz .7:30 – 15:30) dla 30 os starszych 60+ ( 15 kobiet, 15 mężczyzn) oraz świadczenie usług opiekuńczych dla 30 os niesamodzielnych ( 15 kobiet, 15 mężczyzn). Klub Seniora wyposażony w niezbędne sale dydaktyczne np. pokój dzienny, pokój do wypoczynku, łazienkę, aneks kuchenny, salę fitness oraz oferujący szereg zajęć dydaktycznych np. aerobic, nordic walking czy fitness.
  • Utworzenie Centrum Asystentury przy PCPR w Opatowie ( czynne poniedziałek – piątek w godz  dostosowanych do potrzeb ON)  dla 100 os ( 50 kobiet, 50 mężczyzn) oraz 100 opiekunów tych osób ( 10 mężczyzn, 90 kobiet) na terenie powiatu opatowskiego. Zakłada kompleksowe działania z zakresu pomocy w dojazdach w różne miejsca, pomoc w komunikacji z otoczeniem, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, pomoc w zakupach czy w załatwieniu bieżących spraw.
  • Świadczenie usług opiekuńczych przez Beneficjenta, mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych dla ( 30 os).
Skip to content