Szkoła Promująca Zdrowie

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie został  przyjęty do Świętokrzyskiej  Sieci   Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole promującej zdrowie- działalność

na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Podejście do problematyki zdrowia uległo zmianie w ciągu ostatnich lat. Wiąże się to z powstaniem nowych strategii działań na rzecz jego umacniania. Najwłaściwszą, choć nie do końca docenianą metodą kreowania właściwego stosunku do zdrowia jest edukacja zdrowotna. Dzięki niej możemy nie tylko kształcić człowieka w zakresie tego co powinien czynić, aby nie zachorować, ale także co robić, aby zdrowie własne i innych wzmacniać.

Odpowiedzialność za ten długofalowy proces ponosi rodzina, system edukacji i społeczeństwo. Według organizacji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, UNESCO, i UNICEF należy:

– wykorzystywać wszystkie okoliczności do edukacji zdrowotnej:  programy formalne i nieformalne, Programy innowacyjne, wzorce tworzone przez ludzi, korzystać z zasobów wszystkich służb w szkole i poza szkołą,

– dążyć do harmonizowania informacji o zdrowiu, które uczeń otrzymuje  z różnych źródeł:  rodzina, szkoła, rówieśnicy, środki masowego przekazu, nowe technologie informacyjne, reklamy,

– zachęcać uczniów do zdrowego stylu życia i stwarzać w szkole warunki i możliwości zachowań sprzyjających zdrowia

Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

 Na podstawie przeprowadzonych ankiet, wywiadów, obserwacji i zachowań uczniów został wybrany  standard trzeci, a problem priorytetowy do rozwiązania to:

Zwiększenie świadomości uczniów z korzyści, jakie płyną z aktywnego udziału w zajęciach z edukacji zdrowotnej.

Cele podejmowanych działań:

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
 • Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem).
 • Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną.
 • Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu.
 • Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek.
 • Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole.
 • Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu.
 • Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska.
 • Dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
 • Kształtowanie przekonania, że szkoła to miejsce pracy, w którym należy dba o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.

Podstawowe zadania:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie nawyków prozdrowotnych.
 • Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie.
 • Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną.
 • Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej.
 • Dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

Niska świadomość społeczna w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie na budowę podstaw w tym zakresie w szkole. Sytuacja ta uzasadnia oczekiwanie wobec placówek oświatowych, aby poza zadaniami dydaktycznymi zajmowały się również kształceniem młodzieży w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz tworzyły środowisko wspierające zdrowie.

 Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyje.

Skip to content