Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (zgodnie z zasadą Monteskiusza). Autorami Konstytucji byli: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz król Stanisław August Poniatowski. Konstytucja znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadziła tron dziedziczny, brała pod opiekę chłopów i nadawała prawa obywatelskie mieszczanom. Usprawniała rządy w Rzeczypospolitej, była jedną z ostatnich prób ratowania państwa przed upadkiem. Konstytucja 3 Maja została obalona przez konfederację targowicką i interwencję militarną Rosji. Święto Konstytucji 3 Maja zostało ustanowione w 1919 r. W okresie Polski Ludowej władza komunistyczna nie organizowała jego obchodów. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym w Polsce.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Skip to content