W dniu 7 sierpnia 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0007/16-00 o  dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn.: ?Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 ?Rozwój infrastruktury   edukacyjnej i  szkoleniowej? Osi 7 ?Sprawne usługi publiczne? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym   Programem   Operacyjnym   Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas ? Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik ? Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka ? Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka ? Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak ? Skarbnika Powiatu.

Całkowita wartość Projektu wynosi ? 2 789 482,79 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 075 045,84 PLN.

Zakres projektu obejmuje: modernizację: wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, bieżni z nawierzchnią poliuretanową, warsztatów szkolnych, budynku dydaktyczno-żywieniowego, bazy dydaktycznej ? segmentu dydaktycznego oraz zaplecza segmentu sportowego wraz z dostawami warsztatowymi, dostawami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Skip to content